mr J.A. Heeren is per 31 december 2020 met pensioen

Algemene voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van advocatenkantoor Heeren, ook de vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten.
1.2 Deze voorwaarden gelden ten behoeve van ieder die bij advocatenkantoor Heeren werkzaam is en ieder die door advocatenkantoor Heeren wordt ingeschakeld en voor wiens handelen of nalaten advocatenkantoor Heeren aansprakelijk is.
1.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst met advocatenkantoor Heeren. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. In geval van mediation geldt de mediation-overeenkomst als opdrachtbevestiging.
2.1 advocatenkantoor Heeren is een eenmanszaak. Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64212084.
Het BTW nummer van het kantoor is NL083517649B01.
2.2 Ik ben lid van de Nederlandse orde van advocaten, te vinden op www.advocatenorde.nl. Ik ben ingeschreven bij de balie van rechtbank Noord-Holland.
3.1 Opdrachten aan advocatenkantoor Heeren worden uitsluitend aanvaard onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.
3.2 De opdrachten worden persoonlijk uitgevoerd, waarbij het voorbehoud wordt gemaakt dat bij afwezigheid van de behandelend advocaat, een andere advocaat in overleg met de opdrachtgever aan te wijzen de opdrachtnemer kan vervangen.
3.3 Indien het noodzakelijk is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door anderen zal dit zoveel mogelijk tevoren worden overlegd met de opdrachtgever. Wanneer hier kosten aan verbonden zijn zal dit altijd eerst met de opdrachtgever worden overlegd.
4.1 Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking zal met cliënt overeengekomen worden wat het uurtarief is van de opdrachtnemer, dan wel dat er gewerkt gaat worden tegen een vast bedrag.
4.2 advocatenkantoor Heeren werkt ook voor cliënten met gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand. Bij de bespreking van de opdracht zal met cliënt worden nagegaan of er een vermoeden is dat cliënt in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.
4.3 De wijze van declareren wordt per zaak en per opdracht met de opdrachtgever afgesproken en vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
4.4 Declaraties bevatten het aantal gewerkte uren van de advocaat en andere door de advocaat ten behoeve van de zaak gemaakte kosten zoals kosten deurwaarder, griffiegelden, loon derden, reiskosten en uittreksels uit registers.
4.5 Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij het uitblijven van betaling is opdrachtgever de 15e dag in verzuim en kan wettelijke rente in rekening worden gebracht, almede alle kosten die advocatenkantoor Heeren moet maken bij de invordering.
5.1 Klachten
advocatenkantoor Heeren is er veel aan gelegen kwalitatief goed werk te leveren tot tevredenheid van haar opdrachtgevers. Mochten er echter toch dingen mis gaan dan zal dit tussen opdrachtgever en advocatenkantoor Heeren worden besproken en mogelijk opgelost.
5.2 Indien middels de interne klachtenregeling van advocatenkantoor Heeren het probleem niet is opgelost kan de klacht worden ingediend bij de Orde van Advocaten Noord-Holland. Het adres van de Orde is Kruisweg 70 te 2011 LG Haarlem.
6.1 Aansprakelijkheid
advocatenkantoor Heeren is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij verzekeringsmaatschappij AON, Paarlbergweg 2-4 te 1105 AG Amsterdam Zuid-Oost,
tel.nr. 020-430 52 50.
6.2 Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot een aansprakelijkheidstelling zal de verzekeringsmaatschappij daarvan in kennis worden gesteld. De aansprakelijkheid van advocatenkantoor Heeren is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert in het betreffende geval, vermeerderd met het eigen risico van advocatenkantoor Heeren.
6.3 Indien advocatenkantoor Heeren aansprakelijk is en de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert, is de uitkering beperkt tot de som van de declaraties die in het betreffende geval zijn uitgegaan en betaald.
6.4 De opdrachtgever vrijwaart advocatenkantoor Heeren en haar hulppersonen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten voor rechtsbijstand daarbij inbegrepen die op enerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor opdrachtgever worden uitgevoerd.
6.5 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van advocatenkantoor Heeren.
7.1 Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen die niet in onderling overleg of met toepassing van de klachtenregeling kunnen worden opgelost.

8.1 Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden.