mr J.A. Heeren is per 31 december 2020 met pensioen

Checklist voor de vaststellingsovereenkomst

Het overkomt u nu. U wilt afscheid nemen van een werknemer of u krijgt van uw baas een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst. Waar moet u op letten, wat moet er in ieder geval in voorkomen.

Nooit afsluiten als de werknemer ziek is

Voordat we aan de verplichte onderwerpen beginnen eerst dit:  Het is de bedoeling om op een reguliere wijze afscheid te nemen. Dat betekent dat de betreffende medewerker  de gelegenheid krijgt om een nieuwe baan te vinden. De werknemer moet daartoe wel in staat zijn. Als dat niet zo is, bijvoorbeeld als iemand ziek is zal het UWV de beëindiging zien als onterecht want in strijd met een ontslagverbod.

Overwegingen

In het eerste hoofdstuk van de vaststellingsovereenkomst schrijft men onder het kopje “overwegingen” op wat de redenen zijn voor de beëindiging. In deze alinea komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • – De vaststellingsovereenkomst is op initiatief van de werkgever.

De werkgever kan ook op initiatief van de werknemer een voorstel doen. Maar het voorstel blijft een voorstel van de werkgever.

  • – In het voorstel is een neutrale ontslaggrond opgenomen.

Deze ontslaggrond kan bijvoorbeeld zijn bedrijfseconomisch of een verschil van inzicht in de uitvoering van de werkzaamheden.

  • – Er is geen dringende reden om tot ontslag over te gaan.

Dit lijkt hetzelfde als de voorgaande alinea, maar het is noodzakelijk om dit volledigheidshalve te vermelden in de overwegingen.

Afspraken

Na de ”overwegingen”  wordt er vastgelegd wat partijen zijn overeengekomen. Meestal luidt de zin dan zo; “Zijn het volgende overeengekomen:” En dan volgen er de afspraken. De afspraken moeten gaan over:

De opzegtermijn.

Let er op dat de opzegtermijn in acht wordt genomen. Als u akkoord gaat met een eerdere beëindiging ontvangt u over die periode geen WW.Bijvoorbeeld u tekent de overeenkomst eind september en u heeft een opzegtermijn van 2 maanden dan vallen de maanden oktober en november in de opzegtermijn en eindigt de arbeidsovereenkomst op 1 december.

Het komt veel voor dat de betreffende werknemer vrijgesteld wordt van werkzaamheden gedurende de opzegtermijn.  Als tegenprestatie vraagt de werkgever vaak dat de niet genoten vakantiedagen in deze periode opgenomen worden.

Afspraken over inleveren of overnemen van telefoon computer tablet of leaseauto

Valt er iets over te nemen en willen partijen dat ook en voor welke prijs. Wanneer moet de betreffende de spullen uiterlijk hebben ingeleverd.

De hoogte van de vergoeding

Bij een vaststellingsovereenkomst is het niet verplicht de transitievergoeding toe te kennen als vergoeding.  Vaak spreken de partijen een bedrag af die hen beiden redelijk voorkomt. Dit bedrag kan de som zijn van meerdere bedragen.Bijvoorbeeld een vergoeding voor out placement, vergoeding voor pensioenopbouwverlies  en dergelijk. De werkgever is verplicht belasting af te dragen over het afgesproken bedrag. Neem dus op of het bedrag netto of bruto is.

Pensioen

Denk bij de bespreking van de vergoeding ook aan de gevolgen van uw ontslag voor uw pensioenopbouw. Wat zijn de gevolgen van uw ontslag voor uw pensioenopbouw? Kunt u vrijwillig voortzetten? Kunt u de vergoeding in zijn geheel of een gedeelte daarvan inleggen bij uw pensioenfonds?

Kosten juridische bijstand

Laat altijd in uw overeenkomst opnemen dat u gerechtigd bent een advocaat te raadplegen en dat u daar een budget voor krijgt. € 750,00  voor een eenvoudige check zal voldoende zijn. Minder is vaak tekort.

Tijdstip betaling van de eindafrekening

De eindafrekening gebeurt meestal op de reguliere betaaldag van de eerstvolgende maand na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voorbeeld. Laatste dag is eind augustus. Dan zal de betaling plaatsvinden in september.

Inhoud eindafrekening

De eindafrekening is echt wat het zegt te zijn. Hier worden alle financiële rechten opgenomen en financiële verplichtingen afgetrokken. U krijgt het opgebouwde vakantiegeld, de naar rato toebedeelde bonus, de nog openstaande vakantiedagen. Daar kunnen vanaf getrokken worden de openstaande studieschuld,  de spullen  die u van uw werkgever hebt overgenomen enz enz. Regel in de vaststellingsovereenkomst welke kosten afgetrokken mogen worden!

Finale kwijting

Wat u in de vaststellingsovereenkomst opneemt geeft de volledige afspraken weer. U kunt niet later terugkomen omdat u iets vergeten bent. Dat kan eigenlijk alleen als er iets belangrijks is wat 1 van partijen heeft verzwegen. Bijvoorbeeld de werknemer weet op het moment van tekenen al dat hij/zij een nieuwe baan heeft. Als de werkgever daarachter komt vervalt de vaststellingsovereenkomst. Het doel van de vaststellingsovereenkomst is een overgang naar een andere werkgever mogelijk maken. Als er al een overgang is,neem je gewoon ontslag en ga je bij de nieuwe werkgever aan de slag. Dat is uiteraard anders als je snel na het tekenen een nieuwe baan vindt.

Afspraken over concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsplicht

De hele zin van de vaststellingsovereenkomst is dat de betreffende medewerker weer aan het werk gaat bij een andere werkgever. Een al te strikt concurrentiebeding kan dat verhinderen. Het verdient voor de werknemer altijd de voorkeur te bedingen dat het concurrentiebeding vervalt en het relatiebeding in tijd beperkt te houden.

14 dagen bedenktijd

U heeft na het tekenen van de overeenkomst 14 dagen detijd om u te bedenken. Dat komt in de praktijk niet zo veel voor, omdat er vaakal lang is nagedacht over het onderwerp en alle omstandigheden wel zijn weg inde overeenkomst hebben gevonden. Toch is het goed om te weten dat u op uw handtekening terug kan komen.

Bel of mail bij onzekerheid

Tot zover de belangrijkste items ter controle. De praktijk is naar mijn ervaring vele malen creatiever in het vaststellen van deze overeenkomsten dan ik kan voorspellen. Als u iets nieuws vindt of u bent het  niet eens over een van uw onderdelen van de vaststellingsovereenkomst neem dan contact op  mr J.A. (Hans) Heeren,    06 29 51 39 40 of mail heeren@advocatenkantoorheeren.nl dan maken we een afspraak. U heeft tenslotte een advocaatvergoeding tot uw beschikking, toch?